Reglementen/ voorwaarden

In verband met de overname van de camping kunnen aan deze regelementen/voorwaarden geen rechten meer worden aan ontleend.

Reglementen/ voorwaarden CAMPING ’t Voshuus 2023  op de pagina tarieven vind u de huidige prijzen

Geachte recreant,

Het reglement is er voor u en voor ons. De bedoeling is om helderheid te verstrekken. Dit om allerlei problemen, discussies en geschillen te vermijden. Het reglement is er niet opgericht om u beperkingen op te leggen. Het dient als leidraad voor een gezellig en probleemloos verblijf op onze camping. De overheid stelt steeds meer eisen aan de inrichting van een kampeerterrein en daar zal ook de directie zich aan moeten houden.

 

Aankomst:

Plaats uw kampeermiddel en auto op uw  standplaats, zodanig dat anderen geen overlast wordt aangedaan. De toegewezen plaats dient u schoon te houden en het gras zelf te maaien. (Dit telt voor de Seizoeners).

Afval:

Papieren kunt U, mits bij elkaar gebonden of in een doos, afgeven op de receptie.

Overig huisvuil kunt U in goed afgesloten vuilniszakken deponeren in de grote vuilnis container bij de ingang. Let wel: het gaat hier om huisvuil vanaf de camping, niet om grofvuil  of vuilnis wat u van huis meeneemt! Grofvuil wordt niet ingenomen, bijvoorbeeld Vlonders, koelkasten, oude vloerbedekking, kapotte tuinstoelen etc. dit dient uzelf af te voeren! Zie ook Sloop en ruimen staanplaats

Er mag absoluut geen afval (ook geen gemaaide gras of tuinafval) in het bos of in de sloot gegooid worden!

Vuil kunt U afleveren tussen 12.00u en 14.00u en van 18.00u en 19.00u

Voor de vaste bewoners op ons park berekenen we voor het huisvuil extra kosten per jaar. We zullen er op toezien dat er op redelijke wijze hoeveelheden gestort worden.

Auto wassen:

Het wassen van uw auto op het terrein is niet toegestaan.

Barbecueën:

Barbecueën is toegestaan. Bij extreme droogte wordt het tevoren kenbaar gemaakt als het niet is toegestaan. Wees uitermate voorzichtig met vuur  en gooi nooit een brandende lucifers of sigaret weg. Altijd een emmer met water binnen handbereik houden. Het opsteken van open vuur is verboden.

Beplanting:

Erfafscheiding / Beplanting
De volgende regels dienen in acht genomen te worden:  Een haag of hek mag
maximaal 120 cm hoog zijn. Ook een haag of hek tussen de plekken maximaal 120cm.

Aan de slootkant op de hoogte van de schoeiing dient u minimaal 75 cm vlak te
laten ook hier geldt maximale hoogte 120 cm. De slootkant dient door de huurder van de betreffende plaats
schoongehouden te worden. Het verwijderen van grote hagen en/of bomen dient altijd in
overleg met de beheerder te gebeuren. Voor nieuwe beplanting dient U alvorens eerst contact met beheerder op te nemen. Evt. grond en (vul)zand kunt U kopen bij beheerder.

Betaling:

U betaalt vooraf  uw kampeergeld  voor de termijnen zoals op de nota is aangegeven. U ontvangt geen restitutie van het kampeer geld bij tussentijds of eerder vertrekt. (Uitzondering door de beheerder bepaalt.) Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen. Dit zal leiden tot extra onkosten.

Betalingen die uitblijven binnen onze gestelde betalingstermijn, zullen wij 1% rente per dag tot 14 dagen na vervaldatum tot een maximum van 14% in rekening brengen. Indien de betalingen als nog uit blijven zullen wij de openstaande vordering uit handen geven aan incasso. Alle kosten zullen aan u doorgerekend worden. Ook kunnen wij in het uiterste geval overgaan tot het afsluiten van elektra en gas, tot alles is voldaan.

Bezoekers:

Uw bezoek is van harte welkom. Zij dienen zich vooraf te melden bij de receptie. Zij mogen echter niets met hun auto het terrein op. Onder bepaalde omstandigheden kan dit, na overleg met ons, uiteraard wel. De ingeschreven gast is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek. Bezoekers dienen het terrein te verlaten voor 23. 00 u

Bromfietsen:

Bromfietsen dienen aan de hand meegenomen te worden.

Campingplaatsen:

De campingplaatsen die te huur worden aangeboden zijn voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning. De recreant krijgt voor de overeengekomen periode een plaats met plaatsnummer ter beschikking, met daarop het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen. De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Chemisch toilet:

Bij het nieuwe toilet gebouw is een stortplaats voor chemisch toilet en spoelwater aanwezig.

Diefstal en dergelijke:

“het Voshuus” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen die gasten of bezoekers van gasten overkomen.

De douches:

Douchen  kost 1 muntje. (muntjes af te halen bij receptie). Er wordt verwacht dat u na gebruik de douche  schoon achter laat.

Elektra/Gas/Water:

De elektra aansluiting bij de parkeerplaats is geschikt voor 6 Ampère en is beveiligd met een aardlek schakelaar. U kunt maximaal 75 kWatt afnemen. ( *energieprijzen prijsstijging/ daling afhankelijk van de ontwikkeling op de energiemarkt)   Aan het einde van het seizoen krijgt een ieder hier over de Jaarafrekening – Klik hier voor de huidige energieprijzen

De energiekosten om de kosten van het elektriciteits- en waternet te dekken, zijn afhankelijk van het verbruik van elke bewoner die het verbruik zal moeten betalen via een aparte factuur die wordt opgesteld op basis van de gegevens van de meter (s). ) 

Elke factuur voor deelname aan netwerkkosten moet binnen 15 dagen na ontvangst worden betaald. Anders wordt, naast een onmiddellijke afsluiting van de stroom en het water, de huurovereenkomst beëindigd door schuld van de huurder.

Gasflessen:

De meeste gasflessen zijn verkrijgbaar bij de receptie (maximaal 2 gasflessen per Caravan). Bij afwezigheid dient u uw gasflessen af te sluiten. Denkt u ook om het jaartal van de gasslangen!

De gasflessen dienen voor de veiligheid uit de zon en de regen worden gezet.

* Let op het is ten strengste verboden LPG gas te gebruiken!

Gevonden voorwerpen: 

Gevonden voorwerpen dienen op de receptie te worden afgegeven.

Huisdieren:

Maximaal 2 huisdieren zijn toegestaan op de camping. Huisdieren moeten vooraf worden aangemeld. Indien de huisdieren de behoefte op het terrein doen, dient u dit direct zelf opruimen. Huisdieren op het terrein altijd vast houden. Huisdieren van uw bezoek zijn niet toegestaan!

Informatie:

Op de receptie zijn diverse folders aanwezig over de activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving.

Legitimatieplicht:

Wanneer u zich op de camping bevindt dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Loge:

Gasten die bij U komen logeren (overnachten), dienen zich bij aankomst te melden bij receptie om zich in te laten schrijven. Uw gast betaalt per nacht vanaf 15 jaar een extra toeslag. Kinderen tussen 5 en 15 jaar betalende helft, kinderen jonger dan 4 jaar betalen niets. Afmelden bij vertrek.

LPG installatie:

Het is verboden om op enige wijze op de standplaats een LPG installatie te hebben, anders dan een door de rijksdienst voor wegverkeer goedkeurende installatie in een motorvoertuig.

Motoren:

Motoren worden op het terrein toegelaten, mits er stapvoets gereden wordt en de bestuurder herkenbaar is (helm af).

Nachtrust:

Gaat in om 23. 00 uur tot 08. 00  uur; na 23 uur is het niet toegestaan op de camping te rijden. Wij  zijn genoodzaakt tegen rust verstoorders  streng op te treden.  Mechanisch muziek en muziekinstrumenten mogen niet buiten uw standplaats hoorbaar zijn.

Noodgevallen:

Ingeval van nood altijd receptie waarschuwen. Indien deze gesloten is, is” ‘t Voshuus” te bereiken onder het telefoonnummer 06 18293023

Dit geldt natuurlijk alleen voor uiterste noodgevallen.

Het algemene alarmnummer van Nederland is 112. Centrale huisartsen dienst 0900-3336333

Ontruiming:

Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de eigenaar van de camping gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

Overnachten:

In een kampeermiddel mogen alleen die personen overnachten, welke staan ingeschreven. Zonder toestemming van de beheerder mag niet van standplaats veranderd worden. Ook mogen geen veranderingen in of bij de gehuurde plaats worden aangebracht, zoals kappen of snoeien van bomen en struiken e.d.. De beheerder is bevoegd, indien nodig, na zijn oordeel foutief geplaatste kampeermiddelen te laten verplaatsen. Houders van seizoen- en jaarplaatsen, welke voor het einde van de overeengekomen huur periode hun kampeermiddel van het terrein verwijderen, kunnen geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van het kampeergeld.

Parkeren:

U mag maximaal 1 auto bij uw  kampeermiddel op uw standplaats parkeren. Een eventuele tweede auto dient op de centrale parkeerplaats geparkeerd te worden. U dient stapvoets te rijden. De maximale snelheid is tien kilometer per uur.

Party tenten:

Voor  de toeristische plaatsen toegestaan in plaats van een bijzettentje (mag andere gasten niet hinderen). Voor seizoenplaatsen en stacaravans toegestaan, mits men partytent bij afwezigheid afbreekt.

Prijzen:

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de eigenaar van camping ‘t Voshuus zijn vastgesteld. De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tarief verschuldigd. Tussentijdse beëindiging, ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad. De eigenaar van camping ‘t Voshuus kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

  • Indien de recreant, mede recreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijhorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de eigenaar van camping en/of mede recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
  • Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.

Terrein verlichting:

De verlichting op het terrein is actief van 1 april tot 1 oktober.

 

Receptie:

Openingstijden staan bij de deur aangegeven.

Sanitair:

Op het terrein bevinden zich 2 toiletgebouwen. Laat jonge kinderen niet alleen naar het toilet gaan. Niet spelen in toiletgebouwen. Laat de gebouwen schoon en netjes achter, dat is prettig voor U en voor de anderen. In de periode van november t/m februari kunnen de openbare toiletten ivm de vorst gesloten zijn.

Schade:

“ ’t Voshuus” behoudt zich het recht voor, u voor eventuele toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.

Sloop en/of ruimen van staanplaats:

Slopen van Caravan of schuur, altijd in overleg met beheerder. Er mogen geen afval of sloopmaterialen op het terrein achterblijven, dus ook niet naast of achter de caravan. Verbranden van afval is ten strengste verboden, bij overtreding is de aanstichter aansprakelijk.

Speeltoestellen en zwembad:

Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico Ouders en Verzorgers let goed op uw kinderen!

Gebruik van skelters, fietsen en andere speeltuigen die door ‘t Voshuus beschikbaar worden gesteld, mogen alleen op het terrein gebruikt worden. Het gebruik is op eigen risico. De gebruiker kan wanneer hij/zij door niet juist gebruik, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Tarieven:

Al onze tarieven kunnen 1 keer per jaar worden aangepast.

Opzegging:

Opzegging van Uw staplaats dient u minimaal een maand voor het begin van het nieuwe jaar aangetekend aan ons te zenden. Plaatsing voor 2 of 4 maanden, hanteren wij een tarief op basis van een deel van het jaar bedrag. Vaste staplaats kunnen niet worden omgezet tot plaatsing 2 of 4 maanden. De staplaats wordt voor een heel jaar aangegaan.

Telefoonberichten:

Het is uiteraard niet mogelijk om gasten aan de telefoon te roepen. Wanneer er voor U telefoon is geweest, brengen wij U het berichtje zo spoedig mogelijk

Terrein:

Houdt het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Iedereen die op het terrein aanwezig is wordt geacht de regels te kennen. Deze dienen het gemeenschappelijk belang. Wij zijn bevoegd om een ieder die de regels niet naleeft, of op een andere wijze de goede gang van zaken verstoort, of verstoord heeft, onmiddellijk van het terrein te verwijderen resp. de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Bij afwezigheid dient U elektrische apparaten en gasflessen af  te sluiten.

Snoeren, kabels en lijnen dienen hoog opgehangen te worden i.v.m. grasmaaien.

Timmeren, e.d. In het hoogseizoen is timmeren, e.d. verboden. Op zondag  alstublieft geen lawaai op het terrein!

Vertrek:

Wij vinden het leuk u bij vertrek te mogen groeten en te informeren hoe uw vakantie beleeft heeft bij‘t Voshuus. Laat Uw plaats netjes achter.

Verhuur van uw caravan:

U mag uw caravan verhuren, maar dit dient U te doen in overleg met beheerder. Hiervoor geldt een verhuurders toeslag.

Wassen/drogen:

Wasmachine en droger op camping aanwezig.

Internet:

Op onze site zullen wij U informeren op nieuwe veranderingen en kunt U zien wat er zoal in de buurt te doen is. U vind daar ook veel leuke foto’s.      www.voshuus.nl

(In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, beslist de beheerder (wijzigingen voorbehouden))

Facebook